Ga terug

Psalm 145 - Nieuwe psalmberijming 1973 - Bijbelbox

1.

O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal,
ik wil uw naam verheffen boven al.
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
ik zegen U voor eeuwig en altijd.
Groot is de HEER, zijn grootheid zij geprezen,
groot is zijn naam, zijn ondoorgrondlijk wezen.
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.

2.

Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,
van al de wondren die Gij hebt verricht,
opdat men alom spreke van uw kracht,
en roeme in uw overwinningsmacht.
Uw grootheid, HEER, gaat boven mijn begrippen,
uw goedheid, HEER, is altijd op mijn lippen
en juichend zal men overal bezingen
uw recht, o HEER, uw trouw aan stervelingen.

3.

Genadig en barmhartig is de HEER,
lankmoedig en vol goedheid altijd weer.
Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep,
al wat Hij uit de schoot der aarde riep.
U loven, HEER, de werken van uw handen,
de hemelen, de zeeën en de landen.
U zegenen, o HEER, uw hartsbeminden
die elke dag uw goedheid ondervinden.

4.

Zij roemen in uw koningschap, o HEER,
zij stellen in uw heerlijkheid hun eer.
Al wie hen hoort zal weten wie Gij zijt:
een vorst, bekleed met macht en majesteit.
Uw heerschappij is over alle tijden,
ieder geslacht zal zich in U verblijden.
Die dreigen te bezwijken wilt Gij schragen
en Gij richt op, die zijn terneergeslagen.

5.

Zie, aller ogen zijn op U gericht,
HEER, die te rechter tijd hun nood verlicht.
Gij opent uwe hand, en al wat leeft
vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft.
Rechtvaardig is de HEER in al zijn wegen,
in al zijn daden is Hij ons genegen.
Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming;
wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming.

6.

Al wie God vreest, verhoort en zegent Hij,
zijn redding is elk die Hem roept nabij.
Wie Hem bemint, is bij Hem welbehoed,
maar wie Hem haat, betaalt het met zijn bloed.
Ik zal vol vreugde zingen Hem ter ere,
mijn mond zal vol zijn van de lof des HEEREN.
Laat al wat leeft Gods heilge naam belijden,
Hem zegenen tot aan het eind der tijden.

Psalm 145 Nieuwe berijming (1973) online voor gebruik op iphone, ipad of android-telefoon. Lees psalm 145 online op www.bijbelbox.nl.