Ga terug

Psalm 147 - Nieuwe psalmberijming 1973 - Bijbelbox

1.

Lof zij den HEER, goed is het leven
als 's Heeren lof wordt aangeheven.
Lieflijk en recht te allen tijde
is 't onze God ons lied te wijden.
Hij bouwt de stad, door Hem verkoren,
het volk in ballingschap verloren
brengt Hij er samen, heelt hun wonden,
hoezeer hun harten zijn geschonden.

2.

Hij telt het leger van de sterren,
Hij roept bij name hen van verre.
Groot is de Heere, groot in krachten,
er is geen grens aan zijn gedachten.
Die zich ootmoedig aan Hem geven,
schenkt Hij een overvloed van leven.
Maar Hij vernedert goddelozen,
die trots hun eigen weg verkozen.

3.

Zingt, zingt om beurt om Hem te danken,
ontlok de lier de schoonste klanken
voor onze God, Hem die in luister
de hemel dekt met wolkenduister,
de aarde drenkt met milde regen,
het gras doet spruiten allerwegen,
de dieren zegent met zijn gaven
en hoort de roep der jonge raven.

4.

Voor God is alle kracht van paarden
en macht van mensen zonder waarde.
Het snoeven van wie wapens dragen
is niet naar 's HEEREN welbehagen.
Zijn welbehagen zal slechts wezen
met allen die Hem needrig vrezen,
die met hun harten voor Hem open
op zijn genade en liefde hopen.

5.

Jeruzalem, gewijde woning,
prijs Sion, prijs den HEER uw Koning.
Als u een vijand aan wil randen
sluit Hij de poort met eigen handen.
Hij doet uw kindren veilig wonen,
vervult met heldenmoed uw zonen.
Uw daaglijks brood geeft Hij u heden.
Ja, altijd schenkt Hij u zijn vrede.

6.

De aarde hoort Gods heilig spreken.
Zijn woord snelt voort door alle streken.
De Heer spreidt sneeuw als wollen vachten,
strooit rijp als as in winternachten.
Hagel zendt Hij in barre vlagen.
Wie kan zijn bittre kou verdragen ?
Hij spreekt: de zuidenwinden komen;
dan smelt het ijs: de waatren stromen.

7.

De HEER heeft Jakob uitverkoren
om naar zijn heilig woord te horen.
Aan Israël heeft Hij ten leven
zijn rechten en zijn wet gegeven.
Zo deed Hij aan geen andre volken.
Laat ons des HEEREN lof vertolken.
De kracht, de heerlijkheid, de ere
zijn Hem, die eeuwig zal regeren.

Psalm 147 Nieuwe berijming (1973) online voor gebruik op iphone, ipad of android-telefoon. Lees psalm 147 online op www.bijbelbox.nl.