Ga terug

Psalm 148 - Nieuwe psalmberijming 1973 - Bijbelbox

1.

Halleluja ! Prijst God en zingt,
gij fiere hemel die daar blinkt,
gij legioen dat naar Hem hoort,
gij engelen die draagt zijn woord,
zonlicht en maan en alle sterren,
hemel der hemelen van verre,
peilloos verschiet boven ons hoofd:
de naam des HEEREN zij geloofd !

2.

Naam van den HEER die heilig zijt,
geprezen uw aanwezigheid.
Want Gij hebt met uw stem en macht
heel dit bestel tot stand gebracht.
Gij laat uw schepping nimmer vallen,
Gij roept uw creaturen alle.
Gij hebt getemd het sterk geweld,
Gij hebt het paal en perk gesteld.

3.

Halleluja ! Prijst God en zingt,
gij watervloeden die Hij dwingt;
gij monsters uit het diep der zee,
speelt voor den HEER en weest gedwee !
Hagel en vuur en regenwolken,
stormwinden die zijn stem vertolken,
sneeuw die de bergen blank bekleedt:
weest alle tot zijn dank gereed !

4.

Al wat op berg en heuvels leeft,
gij bomen die uw vruchten geeft,
gij bossen met uw opgaand hout,
gij wild en vee in veld en woud,
vogels die onbezwaard kunt zingen,
mensen en dieren, stervelingen,
alles wat levensadem heeft,
weest nu verblijd omdat gij leeft !

5.

Koningen die op aarde troont,
en natiën die rondom woont,
gij rechters met uw ambt bekleed,
gij vorsten tot het recht gereed,
gij jongemannen en gij maagden,
gij kinderen en hoogbedaagden,
mensen in ouderdom en jeugd,
verhoogt den HEER en weest verheugd !

6.

Naam van den HEER die heilig zijt,
gezegend uw aanwezigheid.
Ver boven aard' en hemel gaat
de luister van uw hoge staat.
God is nabij en zeer verheven,
Hij doet zijn volk in ere leven.
Daarom gij schepping wijd en zijd,
verhoogt den HEER en weest verblijd!

Psalm 148 Nieuwe berijming (1973) online voor gebruik op iphone, ipad of android-telefoon. Lees psalm 148 online op www.bijbelbox.nl.