Ga terug

Psalm 19 - Nieuwe psalmberijming 1973 - Bijbelbox

1.

De hemel roemt den Heer, / het firmament geeft eer
Hem, die 't heelal volbracht.
De dag spreekt tot de dag / van wat zijn hand vermag,
de nacht meldt het de nacht.
Er is geen taal, geen woord, / toch wordt alom gehoord
een wijd verbreide mare.
Geen stem gaat van hen uit, / maar overal verluidt
hetgeen zij openbaren.

2.

God heeft de tent gemaakt, / waarin de zon ontwaakt
fier als een bruidegom,
die blinkend van gewaad / het bruidsvertrek verlaat
en licht verspreidt alom.
Zo, vrolijk als een held / die tot de zege snelt,
roept hij de nieuwe morgen;
hij trekt zijn glanzend spoor / de ganse hemel door:
zijn gloed laat niets verborgen.

3.

Volmaakt is 's Heeren wet, / die ons verkwikt en redt,
waarbij de ziel herleeft.
Getrouw en gans gewis / is Gods getuigenis,
dat dwazen wijsheid geeft.
Des Heeren woord is goed, / wie zijn bevelen doet,
zijn hart wordt opgetogen.
Recht is het woord van God / en louter zijn gebod,
een licht voor onze ogen.

4.

Des Heeren vrees is rein, / zo zal ik zeker zijn
van d' allergrootste schat.
Al wat waarachtig is, / bestendig en gewis,
is in zijn wet vervat.
Die wet is 't hoogste goed, / meer kostelijk en zoet
dan 't edelst van de honing;
begeerlijker dan goud, / blijft dit ons laatst behoud:
het woord van onze Koning.

5.

Zo helpt Gij, God, uw knecht, / en houdt zijn paden recht
in 't spoor door U gewild.
Wie uw geboden acht, / wie trouw uw wet betracht
beloont Gij ruim en mild.
Maar zonder U, o Heer, / verdwaal ik altijd weer
op zelfgekozen wegen.
O, reinig metterdaad / mij van 't verborgen kwaad,
en leid mij met uw zegen !

6.

Als Gij uw knecht behoedt, / o Heer, zal overmoed
niet heersen over mij.
Legt Gij mijn drift in toom, / dan leef ik recht en vroom,
van grote zonden vrij.
Breng voor uw aangezicht / mijn wens en woord in 't licht
door al mijn levensdagen.
Verlosser, zie mij aan, / mijn Steenrots, doe mij staan
in uw groot welbehagen.

Psalm 19 Nieuwe berijming (1973) online voor gebruik op iphone, ipad of android-telefoon. Lees psalm 19 online op www.bijbelbox.nl.