Ga terug

Psalm 92 - Nieuwe psalmberijming 1973 - Bijbelbox

1.

Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men den HEERE prijst,
dat men Hem eer bewijst: / zijn naam is eerbied waardig.
Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen.

2.

Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren, / met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des HEEREN.

3.

Gij hebt mij door uw daden, / o HEERE God, verheugd.
Mijn hart is vol van vreugd, / ik juich om uw genade.
Hoe groot zijn uwe werken, / de werken uwer hand,
Gij houdt het volk in stand. / Gij zult hun hart versterken.

4.

Hoe diep zijn uw gedachten ! / Geen dwaas die dat verstaat:
als onkruid groeit het kwaad;/hoe lang zult Gij nog wachten?
Zie toch, aan alle zijden / plant zich het onrecht voort,
het bloeit haast ongestoord, / niemand komt tussenbeide.

5.

Maar Gij, de Allerhoogste / zolang de wereld is -
werkers der duisternis / zult Gij de dood doen oogsten.
Uw tegenstanders, HEERE, / zullen als kaf vergaan;
ten oordeel opgestaan / zult Gij de vijand keren.

6.

Gij zult de eer verhogen / van wie vernederd wordt,
uw kracht is uitgestort, / uw licht verlicht de ogen.
Mijn ziel zal zich verblijden: / daar ligt terneergeveld
al wie zich met geweld / vergreep aan Gods bevrijden.

7.

Zoals de cederbomen / hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron / de nederige vromen.
Die in Gods huis geplant zijn, / zij bloeien in Gods licht
als palmen opgericht. / Hun lot zal in zijn hand zijn.

8.

Zij zullen vruchten dragen / voor 's HEEREN heiligdom
tot in hun ouderdom, / tot in hun grijze dagen.
Welsprekend is hun leven: / God is hun heil, hun rots !
Ik loof de daden Gods, / zijn recht is hoog verheven.

Psalm 92 Nieuwe berijming (1973) online voor gebruik op iphone, ipad of android-telefoon. Lees psalm 92 online op www.bijbelbox.nl.