Ga terug

Psalm 97 - Nieuwe psalmberijming 1973 - Bijbelbox

1.

Groot Koning is de HEER. / Volken, bewijst Hem eer,
breek uit in jubel, aarde, / nu Hij de macht aanvaardde.
De landen wijd en zijd / zijn in zijn naam verblijd.
Op recht en op gericht / heeft Hij zijn troon gesticht
in de verborgenheid.

2.

Een vuur, een laaiend licht / gaat voor zijn aangezicht,
het schroeit die Hem genaken, / verzengt die aan Hem raken.
Als Hij zijn bliksem slaat, / beeft alles wat bestaat;
wat hoog verheven was, / 't gebergte brandt tot as
voor zijn vertoornd gelaat.

3.

De hemel, HEER, verbreidt / alom uw majesteit,
uw glorie komt getogen / voor aller volken ogen.
Hen, die zich wendden tot / een beeld, een leugengod,
hebt Gij beschaamd, o Heer; / gij goden, buigt u neer:
Hij heeft uw macht geknot.

4.

God trad voor ons in 't krijt. / Uw volk, HEER, is verblijd.
Hoor, Sions dochters zingen / van uwe rechtsgedingen.
O Koning van 't heelal, / die eeuwig heersen zal,
hoog boven godenmacht / verheft Gij U en lacht.
Wij juichen om hun val.

5.

Gij die God liefhebt, haat / hetgeen Hem tegenstaat.
Hij heeft zijn hart ontsloten / voor al zijn gunstgenoten.
Hij redt u uit de hand / van die u overmant;
uw leven is bewaard / bij Hem die heerst op aard;
de HEER strijdt aan uw kant.

6.

Gods heil, Gods glorie staat / licht als de dageraad
reeds voor het oog te gloren / van wie Hem toebehoren.
Een vreugde van de HEER / stroomt in hun harten neer.
Gij die rechtvaardig zijt, / weest in de HEER verblijd.
Zijn naam zij lof en eer !

Psalm 97 Nieuwe berijming (1973) online voor gebruik op iphone, ipad of android-telefoon. Lees psalm 97 online op www.bijbelbox.nl.